SEO Toolkit v2.0 - Server Headers Controle


De Server Headers Controle identificeert welke HTTP Status code teruggestuurd wordt van de webserver voor een bepaalde webpagina. Als de server een andere code terugstuurt dan 200, 301 of 302, dan kan dit problemen geven om de pagina te laten indexeren.

Selecteer Server Headers Controle uit de Tools lijst om de Server Headers te controleren.

The server header check tool

Vul de URL in die u wilt controleren en klik op de GA knop.to check, and click the GO button.

Server header check for microsoft.com

De ideale statuscode is HTTP/1.1 200 OK. De meest voorkomende codes staan hieronder:

 • 200: OK. De aanvraag is succesvol. 201: Created. De aanvraag is verwerkt en de server heeft een nieuwe bron gemaakt.
 • 202: Accepted. De server heeft de aanvraag geaccepteerd, maar heeft deze nog niet kunnen verwerken.
 • 203: Non-Authoritative Information. De server heeft de aanvraag verwerkt, maar geeft informatie weer die mogelijk uit een andere bron komt.
 • 204: No Content. De server heeft de aanvraag verwerkt, maar kan geen inhoud weergeven.
 • 205: Reset Content. De server heeft de aanvraag verwerkt, maar kan geen inhoud weergeven. In tegenstelling tot bij een 204-antwoord, moet de aanvrager bij dit antwoord de documentweergave opnieuw instellen, door bijvoorbeeld een formulier leeg te maken voor nieuwe invoer.
 • 206: Partial Content. De server heeft een gedeeltelijke GET-aanvraag kunnen verwerken.
 • 300: Multiple Choices. De server kan verschillende acties uitvoeren naar aanleiding van de aanvraag. Deze server kan een actie kiezen op basis van de aanvrager (user-agent), of de server kan een lijst weergeven, zodat de aanvrager een actie kan kiezen.
 • 301: Moved Permanently. De aangevraagde pagina is permanent naar een andere locatie verplaatst. Wanneer de server dit antwoord geeft, wordt de aanvrager automatisch doorgestuurd naar de nieuwe locatie.
 • 302: Found. De aangevraagde paginabron bevindt zich tijdelijk onder een andere URL.
 • 303: See Other. De server geeft deze code weer wanneer de aanvrager een aparte GET-aanvraag moet doen voor een andere locatie om het antwoord te kunnen krijgen. Bij alle andere aanvragen dan HEAD-aanvragen wordt de aanvrager automatisch doorgestuurd naar de andere locatie.
 • 304: Not Modified. De aangevraagde pagina is niet gewijzigd sinds de laatste aanvraag. Wanneer de server dit antwoord geeft, wordt de inhoud van de pagina niet weergegeven..
 • 305: Use Proxy. De aanvrager kan alleen toegang krijgen tot de opgevraagde pagina met een proxy, deze wordt ook weergegeven.
 • 307: Temporary Redirect. De server geeft op dit moment een pagina weer van een andere locatie in antwoord op de aanvraag.
 • 400: Bad Request. De server heeft de syntaxis van de aanvraag niet begrepen.
 • 401: Unauthorized. De aangevraagde pagina vereist gebruikers toegang.
 • 402: Payment required. Deze code is bestemd voor gebruik in de toekomst.
 • 403: Forbidden. De server weigert de aanvraag, hoewel deze het verzoek wel begrijpt.
 • 404: Not Found. De server kan de opgevraagde pagina niet vinden.
 • 405: Method Not Allowed. De in de ‘Request-Line’ gebruikte methode is niet toegestaan.
 • 406: Not Acceptable. De opgevraagde pagina kan niet worden weergegeven met de opgegeven inhoudskenmerken.
 • 407: Proxy Authentication Required Deze code lijkt op 401 (Unauthorized), maar geeft tevens aan dat de aanvrager moet verifiëren met een (weergegeven) proxy.
 • 408: Request Timeout. Er is een time-out van de server opgetreden tijdens het wachten op de aanvraag.
 • 409: Conflict. De server is een conflict tegengekomen bij het uitvoeren van de aanvraag.
 • 410: Gone. De server geeft dit antwoord weer wanneer de aangevraagde bron permanent is verwijderd en niet bekend is waar deze naar toe verwijst.
 • 411: Length Required. De server accepteert de aanvraag niet zonder een geldige berichtkop voor de inhoudslengte.
 • 412: Precondition Failed. De server voldoet niet aan één van de voorwaarden die de aanvrager in de aanvraag heeft gesteld.
 • 413: Request Entity Too Large. De server kan de aanvraag niet verwerken, omdat deze te groot is voor de server.
 • 414: Request-URI Too Long. De aangevraagde URI (meestal een URL) is te lang, zodat de server deze niet kan verwerken.
 • 415: Unsupported Media Type. De aanvraag is gesteld in een indeling die de aangevraagde pagina niet ondersteunt.
 • 416: Requested Range Not Satisfiable. De server geeft deze status bijvoorbeeld vaak weer wanneer er een bereik is aangevraagd dat niet beschikbaar is voor de pagina.
 • 417: Expectation Failed. De server kan niet voldoen aan de vereisten uit de berichtkop voor verwachte aanvraag.
 • 500: Internal Server Error. De server is een fout tegengekomen en kan de aanvraag niet uitvoeren.
 • 501: Not Implemented. De server beschikt niet over de functionaliteit om aan de aanvraag te voldoen. De server kan deze code bijvoorbeeld weergeven wanneer de aanvraagmethode niet wordt herkend.
 • 502: Bad Gateway. De server diende als een gateway of proxy, en heeft een ongeldig antwoord ontvangen van de upstream-server.
 • 503: Service Unavailable. De server is tijdelijk niet beschikbaar (vanwege overbelasting of onderhoudswerkzaamheden). Meestal is dit een tijdelijke status.
 • 504: Gateway Timeout. De server diende als een gateway of proxy, en heeft niet op tijd een aanvraag ontvangen van de upstream-server.
 • 505: HTTP Version Not Supported. De server ondersteunt de HTTP-protocolversie die in de aanvraag is gebruikt, niet.